Pa kategori

sliders_03
September 19, 2011

Programe

Ne kuadrin e zhvillimit rajonal, Keshilli i Qarkut te Tiranes ka bere perpjekje te vazhdueshme, per te mbeshtetur njesite vendore te qarkut,…

Pa kategori
Read More
vizioni
September 13, 2011

Vizioni

Vizioni i pergjithshem i Keshillit te Qarkut
•Keshilli i Qarkut eshte aktor kyç ne procesin e integrimit Europian te vendit
•Bashkepunimi nderkomunal dhe nderajonal, faktor i rendesishem per nje rritje te qendrueshme
•Planifikimi strategjik, themel i shendoshe per nje zhvillim rajonal te qendrueshem
Pa kategori
Read More
vizioni
September 13, 2011

Vizioni

Vizioni i pergjithshem i Keshillit te Qarkut
•Keshilli i Qarkut eshte aktor kyç ne procesin e integrimit Europian te vendit
•Bashkepunimi nderkomunal dhe nderajonal, faktor i rendesishem per nje rritje te qendrueshme
•Planifikimi strategjik, themel i shendoshe per nje zhvillim rajonal te qendrueshem
Pa kategori
Read More
festiva
September 13, 2011

Kultura

U mbyll me sukses dhe në një atmosferë të jashtëzakonshme edicioni i 10-të i Festivalit Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës 2015, me fitoren e Qarkut të Tiranës.

Pa kategori
Read More
September 13, 2011

Agrobiznes

Qarku i Tiranes ka nen juridiksionin e saj rrethin e Tiranes dhe ate te Kavajes. Ky qark perbehet nga 3 bashki dhe 24 komuna ne perberje te te cilave jane 243 fshatra. Ne shkalle qarku ushtrojne aktivitetin e tyre reth 37147 familje fermere. Madhesia mesatare e nje ferme eshte 1.28 ha. 

Pa kategori
Read More