Event online i Asamblesë së Përgjithshme të Komisionit Ndërmesdhetar