Tërmeti, masat e marra për strehimin e banorëve të prekur dhe vlerësimin e dëmeve