Shoqata e Qarqeve të Shqipërisë me partnerët ndërkombëtarë projekt për rritjen e rolit të këshillave vendor