Këshilli i Qarkut Tiranë sjell modelin europian të Tregut Blegtoral në Laknas