Këshilli i Qarkut Tiranë miraton Programin Buxhetor Afatmesëm 2017-2019