Qarku Tirane

Roli i Këshillave Rajonale në Krijimin e Sistemit të Kualifikimit Kombëtar të Edukimit e Punësimit

Published at : 03/10/2016 - 14:19

Profesor Manfred Ziewers, ekspert ndërkombëtar në fushën e zhvillimit ekonomik rajonal në bashkëpunim me CRLDS - Qendra e Studimit te Politikave Europiane për Zhvillimin Rajonal dhe Lokal zhvilloi një takim konsultues në bashkëpunim me përfaqësues Këshillit të Qarkut Tiranë dhe Durrës, me temë "Roli i Këshillave Rajonale në Krijimin e Sistemit të Kualifikimit Kombëtar të Edukimit e Punësimit".

Ky ishte vetëm hapi i parë i një serie takimesh konsultuese me profesor Manfred Ziewers që do të pasohet me të tjera gjatë muajit tetor.