Qarku Tirane

Strategjia e Qarkut për të drejtat e fëmijëve 2014-2020

Published at : 16/11/2015 - 11:27

Në vitin 2010 Qarku i Tiranës shënonte një numër popullsie 997.380 banorë dhe një numër të përgjithshëm familjesh prej 107,311, nga të cilat 7,542 fëmijë ose 7.03 % janë familje të varfra dhe kanë fëmijë (grupmosha 0-15 vjeç). Ndërkohë po sipas të njëjtave të dhëna fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 26.7 %, ose 265.873 fëmijë.

Në vitin 2010 në Qarku e Tiranës 1 në 22 fëmijë (ose 6,575 fëmijë) të grupmoshës 6-15 vjeç jetonte në familje e cila trajtohej me Ndihmë Ekonomike .

Pȅr mȅ tȅpȅr shkarkoni materialin pdf: