Qarku Tirane

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 30/11/2016 - 00:01

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË
 NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESESHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË
 NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE
Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin:
 
·         Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokes në Këshillin e Qarkut Tiranë
 
- Kategoria e pagës III-b.
Kliko per me teper ne dokument