Qarku Tirane

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 25/10/2016 - 14:18
SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE
NGRITJE NË DETYRË 
NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUES
 
Në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”,(i ndryshuar), si dhe të Kreut II, III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin: 
 
Drejtor në Drejtorinë Juridike, Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut TiranëKategoria II-b
Për me teper klikoni linkun