Qarku Tirane

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 26/04/2016 - 18:11

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE

Drejtor në Drejtorinë e Koordinim Zhvillimit në Këshillin e Qarkut Tiranë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”,(i ndryshuar), si dhe të Kreut II, III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,Këshilli i Qarkut Tiranë shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrëdhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Koordinim Zhvillimit në Këshillin e Qarkut Tiranë Kategoria II-b

Për më tepër klikoni linkun: