Qarku Tirane

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 06/05/2016 - 15:27

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist për Kontrollin dhe Koordinimin në Këshillin e Qarkut Tiranë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25,të ligjit152/2013“Për nëpunësin civil” ( indryshuar), si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin: Specialist për Kontrollin dhe Koordinimin, në Drejtorinë e Koordinim Zhvillimit kategoria IV-a 

Për më tepër klikoni linkun: