Qarku Tirane

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 15/12/2015 - 09:37

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST

Specialist për Marrëdhëniet me Publikun në Këshillin e Qarkut Tiranë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin: Specialist për Marrëdhëniet me Publikun, kategoria e pagës IV-a. 

Për më tepër klikoni linkun:

http://www.kerkojpune.gov.al/specialist-per-marredheniet-me-publikun-ne-...