Qarku Tirane

Njoftim për vënd vakant pune

Published at : 15/12/2015 - 09:30

SHPALLJE PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Tiranë

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin: Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokes në Këshillin e Qarkut Tiranë - Kategoria e pagës III-b.

Për më tepër klikoni linkun:

http://www.kerkojpune.gov.al/drejtor-ne-drejtorine-e-administrimit-dhe-m...