Qarku Tirane

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 07/03/2018 - 11:38

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE

KËSHILLI I QARKUT TIRANË

Drejtoria Juridike Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore

Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve në Këshillin e Qarkut Tiranë

Lloji i diplomës "Shkenca inxhinierike: inxhinieri ndërtimi/arkitekt/urbanistikë". Niveli diplomës "Master Shkencor"

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” (indryshuar),si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

● 1 (një) Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve, në Drejtorinë Juridike Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore kategoria IV-a

Kliko per me teper ne dokument