Qarku Tirane

Mjedis

Mbeshtetur ne Ligjin nr.10463 date 22.09.2011 “Per Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve” Keshilli i Qarkut Tirane harton planin rajonal te menaxhimit te integruar te mbetjeve per territorin qe ka nen juridiksion. Keshilli i Qarkut publikon, projekt -planin perkates ne faqen zyrtare te internetit dhe e ve ate ne dispozicion te publikut. Ne kete kuader, ky projekt-plan i ka kaluar fazat e konsultimit me perfaqesuesit e Grupit te Zones se Mbetjeve dhe ne zbatim te ligjit te sipercituar.